Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033
24.06.2019

Oglas

На основу Одлуке директора Енергетика д.о.о. бр.137/19  од  18.06.2019.  године "ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о  Крагујевац, Косовска 4А, 34000 Крагујевац

Р А С П И С У Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ПИСАНОМ ЈАВНОМ  НАДМЕТАЊУ ЗА КУПОПРОДАЈУ ТУРБОАГРЕГАТА  КАО  ОСНОВНОГ СРЕДСТВА

Турбоагрегатско постројење се састоји од следеће опреме

Инв.
Број

Делови турбинско-генераторског

постројења

Број
комада

(1)

(2)

(3)

111501

Турбоагрегат бр.1 Снаге 20 Мw

1

111502

Турбоагрегат бр.2 Снаге 8 Мw

1

 

Лопатице вентилатора расхладних кула

24

 

Пратећа опрема са цевном
арматуром и разделници паре

1

121501

Генератор турбоагрегата бр. 1

1

121502

Главна будилица турбоагрегата бр. 1

1

 

Помоћна будилица турбоагрегата бр. 1

1

 

Кондезациона пумпа бр.1

1

 

Кондезациона пумпа бр.2

1

 

Уљна пумпа бр.1

1

 

Уљна пумпа бр.2

1

 

Регулатор броја обртаја

1

 

Прекретни строј

1

111417

Пратећа опрема

1

121506

Генератор турбоагрегата бр. 2

1

121507

Главна будилица турбоагрегата бр. 2

1

121508

Помоћна будилица турбоагрегата бр. 2

1

 

Кондезациона пумпа бр.1

1

 

Кондезациона пумпа бр.2

1

 

Уљна пумпа бр.1

1

 

Уљна пумпа бр.2

1

 

Регулатор броја обртаја

1

 

Прекретни строј

1

111417

Пратећа опрема

1

 

Делови турбина који су спаковани у
сандуке ради дефектаже

1

 

  1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КУПОПРОДАЈЕ

Обавеза купца је да изврши демонтажу - сечење турбоагрегата - генераторског постројења из објекта Производње  Енергетика д.о.о. Крагујевац, и његову дислокацију ван објекта привредног друштва Енергетика д.о.о. Крагујевац.

Купац је обавезан да целокупну дислокацију и утовар турбоагрегата са пратећом опремом изврши са својом радном снагом, својим средствима и материјалом, са тиме да се демонтажа и дислокација из зграде Производње привреног друштва Енергетика д.о.о. Крагујевац  изврши најкасније у року од 60 дана од увођење у посао.

Продавац ставља на располагање  купцу да може користити кран за демонтажу турбоагрегата носивости од 12 тона. Руковање краном врши сертификовани радник купца због мера сигурности и безбедности на раду.

Купац је у обавези да изради Пројекат о ДЕМОНТАЖИ МАШИНСКОГ ДЕЛА ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Садржај "ПРОЈЕКТА  ДЕМОНТАЖЕ МАШИНСКОГ ДЕЛА ТУРБИНСКОГ ПОСТРОЈЕЊА" мора бити у   складу са:

  • Правилником о садржају елабората о уређењу градилишта уколико треба рушити  поједине делове бетонске конструкције ради демонтаже опреме („Сл. Гласник РС“, бр. 12112012 и 102/2015) и
  • Правилником о садржају, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта уколико треба рушити  поједине делове бетонске конструкције ради демонтаже опреме („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/2016, 67/2017)

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ ЗА БЕЗБЕДАН И ЗДРАВ РАД у складу са Правилником о превентивним мерама за безбедан и здрав рад, при коришћењу опреме за рад („Сл. Гласник РС“, бр. 23/2009, 123/2012. 102/2015) и Мерама за  безбедност и здравље на раду  и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ О МЕРАМА ПРОТИВ ПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ, израђен од стране овлашћене пројектантске  организације и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да изради ЕЛАБОРАТ О ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ приликом демонтаже турбинско - генераторског постројења у складу са Законом о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр.135/2004) и Законом о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, бр.36/2009) и достави га  у року од седам дана  од објаве о добијању посла, а пре потписивања уговора.

Купац је у обавези да  у складу са Законом о управљану отпадом, прибави од овлашћене институције потврду о карактеризацији турбинског постројења и са одређивањем индексног броја из Каталога отпада под шифром 1704079 – Мешани метали као неопасан отпад.

Купац је обавезан да изврши целокупну демонтажу и преузимање машинског дела турбинско генераrорског постројeња својом стручном радном снагом, својим средствима и материјалом, у складу са достављеним Пројектом демонтаже турбинско генераторског постројења. 

Купац је обавезан да изврши преузимање свог отпада који настане демонтажом машинског дела турбинско-  генераторског постројeњa у својој амбалажи и својом радном снагом и средствима, и даље поступа са њим у складу са Законом о управљаљу отпадом и достављеним Елаборатом о заштити животне средине приликом демонтаже турбинско - генераторског постројења. Демонтажа и опрема машинског дела турбинско - генераторског постројења са припадајућом опремом се мора извршити најкасније року од 60 дана од увођења у посао.

Почетна цена турбоагрегата са пратећом опремом утврђује се у износу од 6.906.930,35 динара (без ПДВ-а). ПДВ плаћа купац.

Критеријум за избор најповољнијег купца је економски најповољнија понуда.

Купац купује робу из спецификације у виђеном стању, на основу свог мишљења и процене, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје робе.

Сваки заинтересован купац дужан је да као гаранцију за озбиљност понуде и  уредно извршење уговорних обавеза, уз понуду достави доказ о уплати депозита у  корист продавца  у износу од 50% од почетне цене вредности турбоагрегата. Уплату депозита извршити преко текућег рачуна продавца код BANCA INTESA AD Beograd бр. 160-1999-93 сврха дознаке: „Депозит за куповину турбоагрегата са пратећом опремом“. Депозит ће бити враћен, пре закључења уговора, оним заинтересованим купцима који нису дали најповољнију понуду.

Сви заинтересовани купци дужни су да изврше увид у стање турбинско-генераторског постројења и услова за њихову демонтажу и дислокацију на адреси: „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о Крагујевац, 34000 Крагујевац, Косовска 4А, сваког радног дана од 08-14 часова. Заинтересовани купац ће после извршеног увида у стање турбинско-генераторског постројења и услова за демонтажу, дислокацију, и утовар, добити од продавца одговарајућу Потврду коју је обавезан да приложи уз понуду.

Купац је дужан да се током реализације демонтаже, дислокације и утовара турбинско-генераторског постројења у свему придржава налога надзорних органа продавца.

2. УСЛОВИ  ЗА  УЧЕСТВОВАЊЕ   

Заинтересовани купци су дужни  да уз понуду доставе:

  •  Назив, седиште и адресу заинтересованог купца, матични број, шифру делатности и број текућег рачуна;
  •  Минимум техничке опремљености у виду најмање два возила са уграђеном опремом за демонтажу, дислокацију и утовар турбинско-генераторског постројења,носивости     најмање 5 тона, што се доказује важећим саобраћајним дозволама или уговором о закупу истих;
  •  Доказ о уплаћеном депозиту;
  •  Потврду продавца да је извршен увид у турбинско-генераторско постројење;
  •  Референс листу са приложеним Уговором и Потврдом привредног друштва да је у задњих 3.(три) године вршио демонтажу турбогенераторског постројења и изношења из  објекта снаге 28 МW и више.

3. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА   

Рок за подношење понуда је 8 (осам) дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу  „Политика“ издање за  Србију.

Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ТУРБОАГРЕГАТА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ - НЕ ОТВАРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ“ на адресу  „ЕНЕРГЕТИКА“ д.о.о Крагујевац , 34000 Крагујевац, Косовска 4А .

Јавно отварање понуда извршиће се дана 05.07.2019. године у 10,00 часова у просторијама „Енергетика“ д.о.о., Косовска бр. 4А.

4. ЗАКЉУЧЕЊЕ  И  РЕАЛИЗАЦИЈА КУПОПРОДАЈНИХ УГОВОРА

Купац са којим продавац закључи Уговор се обавезују да ће по потписивању уговора, најкасније у року од 7 дана исплатити уговорену цену, у коју ће бити урачунат и уплаћени депозит за озбиљност понуде.

Купац је дужан да, у току релизације уговора, поступа у складу са Законом о заштити животне средине, Службени гласник РС бр.135/2004 и Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“ бр.36/2009).

Особа за контакт : Дејан Милошевић, тел:034-301-912; моб.064 8779630

е-mail:  dmilosevic@energetika-kragujevac.com


07.05.2019

Obaveštenje

Zbog izuzetno niskih temperatura za ovo doba godine, a na osnovu Zaključka Gradskog veća, "Energetika" d.o.o. je u popodnevnim časovima otpočela sa isporukom toplotne energije krajnjim korisnicima.


24.04.2019

Obaveštenje

U skladu sa odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom grada Kragujevca, gašenje cirkulacionih pumpi u podstanici je potrebno izvršiti posle 3.maja tekuće godine. "Energetika" d.o.o. će gašenje pumpi vršiti isključivo na zahtev upravnika stambene zajednice i ta usluga se naplaćuje.

Napominjemo da u toku letnjeg perioda „Energetika“ d.o.o. vrši pražnjenje instalacija isključivo na zahtev i uz saglasnost svih upravnika sa zajedničke podstanice, uz određenu novčanu nadoknadu, a da se radovi na pripremama kućnih grejnih instalacija za grejnu sezonu moraju završiti do 30.septembra tekuće godine. Neophodno je da instalacija bude napunjena u tom roku.

 


21.04.2019

Kraj grejne sezone 2018-2019

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, grejna sezona se zvanično završava 15.aprila. "Energetika" D.O.O. je nastavila sa isporukom toplotne energije sve do 21.04.2019.

Možemo reći da je ovo bila jedna od uspešnih grejnih sezona, s obzirom da nije bilo većih zastoja u isporuci toplotne energije, a i kvalitet grejanja je bio na zavidnom nivou, o čemu svedoči i broj reklamacija, kojih je bilo dosta manje nego prethodnih godina. Osim dve veće havarije na magistralnim toplovodima, sve ostale intervenicije su se svodile na otklanjanje nedostataka na sekundarnim instalacijama po prijavama naših korisnika.

Obezbeđivali smo energente cele sezone, tako da u proizvodnji i isporuci nije bilo bilo kakvih zastoja, a tokom hladnog talasa u februaru mesecu, toplotna energija je isporučivana tokom 24 časa.

U narednom periodu, ukoliko dođe do zahlađenja i izrazito niskih temperatura, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, "Energetika" D.O.O. je spremna da nastavi sa isporukom toplotne energije sve do 3. maja, pri čemu je neophodno da temperature merene dva dana uzastopno u 21 čas budu 12 stepeni i niže.


15.10.2018

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja toplotnom energijom, grejna sezona počinje 15.oktobra. Uzimajući u obzir najavu visokih temperatura u narednim danima, naše stručne službe će aktivno pratiti, eventualne promene i u skladu sa tim doneti odluku o isporuci toplotne energije.


04.10.2018

Obaveštenje

Energetika će u periodu od 01. do 10.oktobra izvršiti tehničku probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme.

Potrebno je da obratite pažnju na instalacije grejanja u Vašem objektu i da ukoliko dođe do curenja obavestite upravnika Vašeg stambenog objekta, a koji  će ako  bude potrebe podneti zahtev za pražnjenje instalacija.

U slučaju velikog curenja, poplave (opasnost od materijalne štete), kvar prijaviti na telefon dispečerske službe 336 – 238.

 


28.09.2018

Obaveštenje

„Energetika“ obaveštava svoje korisnike da će od subote, 29.septembra, otpočeti sa punjenjem instalacija, a u periodu od 01. do 10. oktobra će izvršiti tehničku probu funkcionisanja svih energetskih objekata i opreme.

U skladu sa tim, neophodno je da potrošači obrate pažnju na instalacije u svojim objektima i da ukoliko primete curenje, isto prijave na telefon dispečerske službe: 034/336-238 ili 0800/034-033 (besplatni call centar).


24.09.2018

Produžen rok za sklapanje reporgrama do 31.10.2018. godine

Zbog velikog interesovanja sugrađana da sklope Sporazum o reprogramu svih dugovanja za komunalne usluge, doneta je odluka da se produži rok do 31. oktobra 2018. godine.

Tokom cele prošle radne nedelje veliki broj sugrađana je došao u JSP Kragujevac u nameri da sklopi Sporazum o reprogramu. Stvarale su se ogromne gužve i veliki redovi, a vidljiva je bila i strepnja kod sugrađana da li će svi stići na vreme da predaju zahtev i otpočnu proceduru.

Spremnost svih zaposlenih u JSP Kragujevac da sugrađanima izađu u susret, da bi se ispoštovala njihova potreba da izmire sva svoja dugovanja sklapajući Sporazum o reprogramu, doneta je odluka da se istek roka produži do kraja oktobra 2018. godine.

Da ponovimo, svi sugrađani koji žele da izmire svoja dugovanja na ovaj način, mogu da dođu u JSP Kragujevac svakog radnog dana od 8,00 do 14,00 časova, a subotom od 8,00 do 12,00 časova. Sporazum o reprogramu mogu da sklope vlasnici nekretnina i potrebno je da sa sobom ponesu važeću ličnu kartu.


10.09.2018

Obaveštenje

Imajući u vidu da se bliži početak grejne sezone 2018/2019, „Energetika“ d.o.o. obaveštava svoje korisnike da će počev od dana 10.09.2018.godine vršiti preglede kućnih grejnih instalacija, što podrazumeva proveru podstanica i napunjenost kućnih grejnih instajacija.

S tim u vezi, neophodno je da korisnici koji imaju potrebu za popravkom koja podrazumeva pražnjenje zgrade ili su samovoljno ispraznili objekat bez saglasnosti „Energetike“d.o.o., preko upravnika zgrade ili na telefon dispečerskog centra 336-238 ukoliko nemaju istog, obaveste o ovome „Energetiku“d.o.o..

Posebno napominjemo da prema Odluci o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom (član 41.) svi radovi na kućnim grejnim instalacijama moraju biti završeni najkasnije do 30.09.2018.godine.

 


04.09.2018

E - Fakture za kategorije potrošača "društvene delatnosti" i "ostali korisnici"

Imajući u vidu pozitivnu zakonsku regulativu koja ima za krajnji cilj brže, efikasnije i racionalnije poslovanje kao i uštedu papira, novca i vremena, „Energetika“ d.o.o.  svojim korisnicima pruža mogućnost dostavljanja faktura elektronskim putem. 

Odredbama člana 8. Stav 1. Zakona o računovodstvu, propisano je da se knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Računovodstvena isprava (uključujući fakturu) predstavlja pisani dokument ili elektronski  zapis o nastaloj poslovnoj promeni, koja obuhvata sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene.

Članom 7. Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji, uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju predviđeno je da se elektronskom dokumentu ne može osporiti punovažnost, dokazna snaga, kao ni pisana forma samo zato što je u elektronskom obliku.

Članom 10. Stav.1 Zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju propisano je da se elektronski  dokument koji je izvorno nastao u elektronskom obliku smatra originalom.

Potvrdu da ste saglasni sa ovakvim načinom dostave fakture možete izvršiti  pisanim ili elektronskim putem na email adresu referenta (email sa faktura koje su Vam dostavljane u prethodnom periodu).

 


06.08.2018

Obaveštenje

Na osnovu evidencije komunalnih preduzeća koja učestvuju u Sistemu objedinjene naplate – SON (JSP Kragujevac, JKP Šumadija Kragujevac i Energetika), objavljujemo tabelarni pregled dugovanja građana. Pregled se odnosi na period od jula 2003. godine do juna 2018. godine. U ovom pregledu dugovanja uračunate su i obaveze građana nastale po osnovu sudskih I izvršnih postupaka.

 

Iznos od

Iznos do

Broj korisnika

Ukupan uznos

1

5.000

29090

46.977.652,52

5.000

10.000

9561

69.392.067,70

10.000

30.000

11650

204.872.935,63

30.000

50.000

4075

159.006.934,44

50.000

100.000

4565

324.722.739,06

100.000

500.000

4123

830.132.781,95

500.000

99.999.999

656

514.909.915,51

 

Ukupno:

63720

2.150.015.026,81


03.08.2018

Obaveštenje

Zbog velikog interesovanja građana za sklapanje Sporazuma o reprogramu, JSP će uvesti I radnu subotu za vreme trajanja reprograma od 01.08. do 30.09.

Radno vreme subotom je od 09:00 do 13:00 časova.

Za sve detaljne informacije u vezi reprograma možete se obratiti Jeleni Zečević, šefici službe reklamacija i naplate na tel. 034 617 0 627 ili putem elektronske poste na adresu: reprogram@jspkragujevac.rs.


01.08.2018

Obaveštenje

Na osnovu preporuke Skupštine grada Kragujevca, a prema odluci komunalnih preduzeća koja učestvuju u sistemu objedinjene naplate (SON), Javno stambeno preduzeće Kragujevac će u periodu od 01.08. – 30.09.2018. godine, sprovesti REPROGRAM svih dugovanja građana za komunalne usluge.

Građani će moći da reprogramiraju sva svoja dugovanja na period do 120 mesečnih rata (10 godina), uz oprost kamate za prethodni period u kome su dugovanja nastala.

Minimalna mesečna rata reprograma može da iznosi 500 dinara.

Reprogram će se sprovoditi u Javnom stambenom preduzeću Kragujevac, gde će sugrađani moći da imaju uvid u sva svoja dugovanja za korišćenje komunalnih usluga, na osnovu čega će se sklapati Sporazum o reprogramu.


14.05.2018

Obaveštenje

Shodno članu 360 Zakona o energetici, pozivaju se svi korisnici toplotne energije da dođu u Gradsku toplanu (Ulica Nikole Pašića 15, kancelarija broj 10) radi potpisivanja novih Ugovora o snabdevanju toplotnom energijom.


26.04.2018

"Energetika" d.o.o. prikupila 94 jedinice krvi

"Energetika" kao i svake godine nastavlja tradiciju dobrovoljnog davanja krvi, koja se organizuje 2 puta godišnje kroz zimsku i prolećnu akciju.

Prolećna akcija dobrovoljnog davanja krvi je održana danas, 26.04.2018. godine u prostorijama Službe za transfuziju krvi, Kliničkog centra u Kragujevcu.

Možemo reći da je odziv bio izvanredan i da je akciju podržalo oko 100 zaposlenih radnika "Energetike", pri čemu je prikupljeno 94 jedinice ove dragocene tečnosti. Mnogi radnici "Energetike" su višestruki davaoci krvi , zbog čega je Energetika dobila mnoga priznanja, među kojima i Srebrni znak Crvenog krsta Srbije.


16.04.2018

Kraj grejne sezone 2017/2018

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, grejna sezona se zvanično završava 15.aprila.

Možemo reći da je ovo bila jedna od uspešnih grejnih sezona, s obzirom da nije bilo većih zastoja u isporuci toplotne energije, a i kvalitet grejanja je bio na zavidnom nivou, o čemu svedoči i broj reklamacija, kojih je bilo dosta manje nego prethodnih godina. Osim dve veće havarije na magistralnim toplovodima, sve ostale intervenicije su se svodile na otklanjanje nedostataka na sekundarnim instalacijama po prijavama naših korisnika.

Obezbeđivali smo energente cele sezone, tako da u proizvodnji i isporuci nije bilo bilo kakvih zastoja, a tokom hladnog talasa u februaru mesecu, toplotna energija je isporučivana tokom 24 časa.

U narednom periodu, ukoliko dođe do zahlađenja i izrazito niskih temperatura, a u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom, "Energetika" D.O.O. je spremna da nastavi sa isporukom toplotne energije sve do 3. maja, pri čemu je neophodno da temperature merene dva dana uzastopno u 21 čas budu 12 stepeni i niže. Na zalihama je trenutno oko 4.000 tona uglja i oko 400 tona mazuta, što su količine više nego dovoljne i za eventualni produžetak grejne sezone.


02.03.2018

Obaveštenje

Zbog planiranih radova Elektrošumadije i isključenja struje, “Energetika” d.o.o. obaveštava svoje korisnike da će u nedelju 04. marta  u periodu od 11:00-15:00 časova bez toplotne energije ostati stanovnici dela naselja Bubanj, ispod Kliničkog centra.


01.03.2018

Obaveštenje

Energetika obaveštava svoje korisnike da je zbog hladnog talasa koji je stigao, još od nedelje 25.februara otpočela dvadesetčetvoročasovno, kontinuirano snadbevanje toplotnom energijom svih svojih korisnika, i očekujemo da će se tako nastaviti sve dok traju izrazito niske temperature.


29.12.2017

Obaveštenje

“Energetika” d.o.o. obaveštava sve svoje korisnike da će u novogodišnjoj noći isporučivati toplotnu energiju 24 časa u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom, bez prekida, kao i 1.januara do ponoći.

Naše dispečerske službe će za vreme novogodišnjih praznika raditi u pojačanom sastavu i biće korisnicima na raspolaganju 24 časa, pa svi eventualni kvarovi mogu biti prijavljeni na naše poznate telefone: 336 - 238 i 0800 034 - 033.


21.12.2017

Obaveštenje

Zbog sanacije kvara na magistralnom toplovodu u Ulici Svetozara Markovića, doći će do zastoja u isporuci toplotne energije 15.12.2017. godine od 12h u sledećim ulicama:

Bore Stankovića, Branka Radičevića (deo ulice), Dr Zorana Đinđića (deo ulice), Grada Sirena (deo ulice), Janka Veselinovića, Karađorđeva (deo ulice), Lole Ribara, Marka Miljanova, Mihaila Iveše, Milivoja Živanovića, Miloja Pavlovića (deo ulice), Milovana Glišića, Milovana Gušića, Nikole Pašića (deo ulice), Save Badnjevca, Svetozara Markovića, Stevana Sremca i Zmaj Jovina (deo ulice). Zbog navedenog kvara bez toplotne energije će ostati i osnovne škole “21.oktobar” i “Radoje Domanović”.

Normalizacija u isporuci toplotne energije očekuje se u večernjim časovima.


29.11.2017

Obaveštenje

Zbog proširenog obima radova na havarijskom delu toplovoda, u naselju Aerodrom, očekuje se normalizacija snabdevanja toplotnom energijom u kasnim večernjim satima.


29.11.2017

Obaveštenje

Zbog havarije magistralnog toplovoda u naselju Aerodrom bez toplotne energije ostali su korisnici u sledećim ulicama: Svetogorska, Atinska, Bregalnička, Vojvođanska, Grada Karare, Ljube Vučkovića, Belodrimska. Bez toplotne energije je ostala i OŠ „Sveti Sava“.

Normalizacija u isporuci toplotne enregije očekuje se u prepodnevnim časovima.


15.11.2017

Obaveštenje

Zbog havarije na magistralnom toplovodu u Ulici Miodraga Vlajića-Šuke, naselja Aerodrom i Jabučar su ostala bez grejanja. Ekipe "Energetike" d.o.o. su 24 časa na terenu i zamenjeno je 30m cevi na prelazu magistralne saobraćajnice. Uredno snabdevanje korisnika u navedenim naseljima očekuje se
u poslepodnevnim časovima.


16.10.2017

Obaveštenje

U skladu sa Odlukom o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snadbevanja grada toplotnom energijom , grejna sezona počinje 15.oktobra. Uzimajući u obzir najavu visokih temperatura u narednim danima, naše stručne službe će aktivno pratiti, eventualne   promene i u skladu sa tim doneti odluku o isporuci toplotne energije.


06.10.2017

Obaveštenje

Zbog drastičnog pada temperature, "Energetika" D.O.O. je prva u Srbiji otpočela sa toplim probama sistema daljinskog grejanja  od 03.oktobra 2017. godine, a koje su se odvijale parcijalno po pojedinim zonama u celom gradu.

Dana 06.oktobra 2017.godine, u popodnevnim časovima počele su tople probe celokupnog sistema grejanja od izvora toplotne energije, distributivnog sistema i progrevanja stanova na području celog grada. U subotu 07.10.2017.godine  grejanje je isporučivano čitavom gradu tokom celog dana, zbog niskih spoljnih temperatura. Ostalim danima je bilo iskljucivanja u skadu sa promenama spoljnih temperatura.

Takav trend nastaviće se i u narednom periodu, koji će ujedno biti iskorišćen za otklanjanje svih nedostataka na primarnim i sekundarnim instalacijama, po pozivima građana.


03.10.2017

Počinju funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja

Toplotni izvori “Energetike” d.o.o. su od 3.10.2017. godine započeli tople funkcionalne probe sistema daljinskog grejanja.

Tople probe su funkcionalne probe i ne predstavljaju početak grejne sezone već služe da se otklone svi kvarovi na primarnim i sekundarnim instalacijama kako bi sistem bio spreman za grejnu sezonu koja, u skladu sa Odlukom o snabdevanju grada tolpotnom energijom, počinje 15.10.2017. godine.

Napominjemo da se tople probe neće odvijati istovremeno u svim delovima grada, već sukcesivno, zbog testiranja i praćenja sistema. U toku su tople probe sistema iz sledecih kotlarnica: Stanovo, Centralna radionica, Erdoglija, Klinicki centar.

Sistem daljinskog grejanja je 6 meseci bio u stanju mirovanja i u tom periodu su bili obavljani značajni remontni radovi.

“Energetika” d.o.o. zato moli korisnike za strpljenje u toku toplih funkcionalnih proba kao i da u tom periodu sve, eventualne, kvarove i curenja prijavljuju našem dispečerskom centru na broj telefona 336-238, kao i putem besplatnog poziva na broj 0800 034 033.


05.09.2017

Obaveštenje

U cilju priprema za predstojeću sezonu, „Energetika“ d.o.o će od četvrtka 7.9.2017.godine otpočeti sa punjenjem instalacija gradske mreže.

Mole se korisnici da obrate pažnju na toplotne instalacije u svojim objektima i da sva eventualna curenja i kvarove  prijave  dispečerskoj  službi na brojeve telefona: 336-238; 0800/034-033 (BESPLATNI POZIV).


15.08.2017

Veliki remont kotlova K3 i K4

Sa ciljem povećanja sigurnosti i bezbednosti postrojenja, "Energetika" D.O.O., odmah nakon grejne sezone, počela je sa remontnim radovima.

Radi se o najobimnijem remontu u poslednjih 25 godina, posebno na lokaciji "Zastava", na kotlovskim postrojenjima K3 i K4. Kotlovsko postrojenje K3 se rekonstruiše u cilju podizanja nivoa tehnologije proizvodnje, a samim tim će se povećati stepen iskorišćenja za 10-12%. Rekonstrukcija i revitalizacija kotla K3, na Matičnoj lokaciji, realizuje se sredstvima nemačke banke za obnovu i razvoj u vrednosti od 240.000.000 dinara, koji se plasiraju kroz IV fazu KFW programa. Proračuni pokazuju da će uštedama, koje će se ostvarivati povećanjem stepena iskorišćenja, otplaćivati anuiteti ovog kredita. Značajni radovi izvode se na zameni razvodne toplovodne mreže.

Vrednost radova na remontu kotlovskog postojenja K4, ostaloj opremi i uređajima, razvodno-toplovodnoj mreži kao i kotlovima u kotlarnicama na Vanmatičnoj lokaciji iznosi oko 120.000.000 dinara. Ta sredstva su predviđena Planom poslovanja za 2017. godinu i obezbeđuju se iz tekućeg poslovanja. Ovakav obim remonta je posledica velike starosti kotlovskih jedinica na lokaciji "Zastava" (K3 – 1971. godina; K4 - 1974. godina) kao i pojedinih delova razvodne toplovodne mreže (preko 35 godina).

Realizacijom svih planiranih radova podići će se pogonska spremnost i pouzdanost "Energetika" D.O.O. u svim segemntima na maksimalan nivo i tako obezbediti pouzdano i kvalitetno grejanje potrošača u Gradu Kragujevcu.

Planiran završetak svih radova je kraj septembra, kada će se otpočeti i sa punjenjem instalacija gradskog grejanja, kao i hladnim funkcionalnim probama kotlovskih postrojenja sa pratećom opremom i uređajima.


14.08.2017

Rekonstrukcija podstanice Bubanj

Završena je rekonstrukcija podstanice Bubanj. Svi radovi su izvršeni u cilju boljeg snabdevanja toplotnom energijom u naselju Bubanj.


14.08.2017

Ulica Sretenjskog ustava: Remontni radovi nastavljeni

Remontni radovi u Ulici Sretenjskog ustava nastavljeni su posle koletivnog godišnjeg odmora. U toku je demontaža postojećih dotrajalih cevi i njihova zamena novim predizolovanim toplovodom.

Celokupni remontni radovi u ovom delu će se vršti u 4 faze:
- I faza (od Gružanske ulice do Ulice Dušana Sretenovića) u periodu od 28.6.2017. do 17.7.2017. godine
- II faza (od Ulice Dušana Sretenovića do Ulice Jovana Jankovića) u periodu od 7.8.2017. do 21.8.2017. godine
- III faza (od Ulice Jovana Jankovića do Ulice Andre Marinkovića) u periodu od 22.8.2017. godine do 11.9.2017. godine
- IV faza (od Ulice Andre Marinkovića do Bulevara Kraljice Marije) u periodu od 12.9.2017. do 26.9.2017. godine

Završetak radova se očekuje 26.9.2017. godine. Postoji mogućnost odstupanja od očekivanog roka završetka radova u zavisnosti od stanja na terenu, koje je jedino moguće ustanoviti otkopavanjem i uvidom stanja na licu mesta.

Radovi sve 4 faze se izvode iz sopstvenih resursa.