Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033

Energetika Kragujevac d.o.o je na osnovu izdate licence za obavljanje energetske delatnosti „Distribucija električne energije i upravljanje zatvorenim distributivnim sistemom“ br. 0333/20-ЛЕ-ДСЗ од 15/10/2020, od strane Agencije za energetiku Republike Srbije, pokrenula sve neophodne aktivnosti za uspostavljajne funkcionalnog zatvorenog distributivnog sistema. Sve aktivnosti naše kompanije su u ovom trenutku usmerene na uspostavljanju transparentnog i nediskriminatornog principa u cilju da se svim krajnjim kupcima priključenim na zatvoreni distributivni sistem obezbedi efikasan pristup zatvorenom distributivnom sistemu i omogući izbor snabdevača u skladu sa odredbama Zakona o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/2014 i 95/2018).

S obzirom da se aktivnosti u procesu uspostavljanja zatvorenog distributivnog sistema Energetika Kragujevac nalaze u završnoj fazi, početak rada zatvorenog distributivnog sistema Energetika Kragujevac će biti 1.3.2021. godine u 07:00h.

Naši kupci električne energije imaju obavezu zaključenja ugovora o snabdevanju i regulisanja pitanja pristupa zatvorenom distributivnom sistemu Energetika Kragujevac, kao i na obavezu regulisanja balansne odgovornosti u skladu sa odredbama Zakona o energetici.

U skladu sa Zakonom o energetici, tip ugovora o snabdevanju izmedju krajnjeg kupca i snabdevača opredeljuje to sa kim nadležni operator sistema zaključuje Ugovor o pristupu.

U skladu sa članom 188. Zakona o energetici, u slučaju da su krajnji kupac i snabdevač zaključili ugovor o potpunom snabdevanju, snabdevač je dužan da pre otpočinjanja snabdevanja zaključi ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je objekat krajnjeg kupca priključen.

U skladu sa članom 189. Zakona o energetici, u slučaju da su krajnji kupac i snabdevač zaključili ugovor o snabdevanju sa unapred određenom količinom električne energije, krajnji kupac je dužan da pre otpočinjanja snabdevanja zaključi ugovor o pristupu sistemu sa operatorom sistema na koji je njegov objekat priključen.

Dodatno Vam napominjemo da:
•   u slučaju zaključenja ugovora o potpunom snabdevanju, krajnji kupac je sve obaveze po pitanju balansne odgovornosti za svoja mesta primopredaje automatski preneo na snabdevača. Ovim se smatra da je krajnji kupac regulisao balansnu odgovornost u skladu sa Zakonom o energetici i Pravilima o radu tržišta električne energije.
•   u slučaju zaključenja ugovora o snabdevanju sa unapred odredjenom količinom električne energije, pre početka snabdevanja krajnji kupac je u obavezi da zaključi ugovor kojim uređuje balansnu odgovornost za svoja mesta primopredaje (ugovor sa EMS AD i u tom slučaju krajnji kupac postaje balansno odgovorna strana ili ugovor kojim će preneti balansnu odgovornost na već postojeću balansno odgovornu stranu).

U ugovoru o pristupu se pored opštih odredbi koje se odnose na obračun i plaćanje pristupa sistemu, nalaze konkretni tehnički podaci o mestu primopredaje električne energije energije kupcu, kao i objektu krajnjeg kupca koji se priključuje na zatvoreni distributivni sistem.

Neophodan podatak za zaključenje Ugovora o pristupu jeste odobrena snaga za objekat kupca koji se priključuje na zatvoreni distributivni sistem. S tim u vezi, na osnovu istorijskih obračunskih podataka o potrošnji kupca predlažemo mu odobrenu snagu, na koju nam on daje saglasnost ili nam predlaže novu vrednost odobrene snage koja mu je potrebna.

Ugovor o pristupu je isti za sve korisnike zatvorenog distributivnog sistema, bez obzira da li ga potpisuje krajnji kupac ili snabdevač. Model ugovora o pristupu se nalazi na ovoj stranici, delu DOKUMENTA I LINKOVI.