Dispečerska služba

034/336-238; BESPLATNI POZIV: 0800/034-033
Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom za stambeni prostor
Preuzmi ugovor u PDF-u

Odluka o uslovima i načinu proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom
Preuzmi odluku u PDF-u

Odluka o objedinjenoj naplati komunalnih i drugih usluga
Preuzmite odluku u PDF-u

Metodologija o načinu raspodele izmerene toplotne energije na zajedničkom kalorimetru po tarifnim grupama
Preuzmite odluku u PDF-u

Pravila o radu distributivnog sistema
Preuzmite odluku u PDF-u

Odluka o formiranju komisije za resavanje reklamacija potrosaca
Preuzmite odluku u PDF-u

Odluka o osnivanju savetodavnog tela
Preuzmite odluku u PDF-u

Korisnički servis

Toplovodna mreža "Energetike" d.o.o. pokriva uže područje grada. Naši korisnici su vlasnici stambenog prostora, poslovnog prostora kao i brojne državne i gradske institucije. Ukupno zagrevamo 1.539.258 m² stambenog i poslovnog prostora, što nas svrstava među veće kompanije za proizvodnju i distribuciju toplotne energije u regionu.

Grejna sezona za snabdevanje toplotnom energijom za grejanje stambenih i poslovnih prostorija počinje 15. oktobra, a završava se 15. aprila. Izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, grejna sezona može početi odnosno završiti, kada je prema podacima Hidrometeorološke stanice u Kragujevcu temperatura spoljnog vazduha u Kragujevcu merena u 21 sat, dva dana uzastopno + 12°C ili niža.

Grejni dan za snabdevanje toplotnom energijom traje od 6.30 do 21.30 časova, a subotom i nedeljom od 7 do 22 časa i u tom periodu održavaju se propisane temperature.

"Energerika" d.o.o. može u toku grejnog dana prekinuti isporuku toplotne energije usled povoljne spoljne temperature, pod uslovom da održava temperature propisane Odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom. "Energerika" d.o.o. u toku grejne sezone neće isporučivati toplotnu energiju za grejanje u onim danima kada je povoljna spoljna temperatura, pod uslovom da se održavaju propisane temperature.

Pri niskim spoljnim temperaturama u cilju zaštite energetskih objekata sistema daljinskog grejanja ili postizanja temperatura propisanih članom 50. Odluke o snabdevanju grada toplotnom energijom, "Energerika" d.o.o. je dužna da produži grejni dan ili da vrši neprekidno snabdevanje krajnjih kupaca toplotnom energijom, a da pri tome racionalno gazduje energijom. Izuzetno, od stava 1. ovog člana, snabdevanje krajnjih kupaca toplotnom energijom se ne prekida u noći između 31. decembra i 1. januara

Reklamacije na kvalitet usluge

Reklamacije na kvalitet usluge ili po bilo kom drugom osnovu korisnici mogu prijaviti lično na šalteru „Energetika “ d.o.o. u Ulici Nikole Pašića 15, putem maila office@energetika-kragujevac.com ili online, ovom linku.

Prijava kvara na kućnim grejnim instalacijama

Prijava kvara obuhvata curenje grejnih instalacija na primarnom i sekundarnom delu, kao i zastoj u isporuci toplotne energije.

Nedostatke na sistemu grejanja korisnici mogu prijaviti na broj telefona 336-238 ili besplatnim pozivom na broj 0800 034-033, kao i lično na šalteru „Energetika“ d.o.o. u Ulici Nikole Pašića 15, putem maila office@energetika-kragujevac.com ili online, ovom linku.

Šta je potrebno da uradite kako bi postali korisnik "Energetike"?

PRVI KORAK
Potrebno je da se "Energetici" d.o.o. obratite zahtevom za izdavanje tehničkih uslova (toplifikaciju). Obrazac možete dobiti u prostorijama "Energetike" d.o.o. u ulici Nikole Pašića 15 ili ga preuzeti na ovom linku (IZ.02.01). Prilikom predaje obrasca priložiti građevinsku ili upotrebnu dozvolu.

DRUGI KORAK
Nakon podnošenja obrasca proveravaju se tehničke mogućnosti za priključenje.

TREĆI KORAK
Nakon provere mogućnosti za priključenje "Energetika" d.o.o. će Vam izdati tehničke uslove, po kojima ćete izraditi projekat. Projekat radite kod ovlašćenog projektanta po Vašem izboru.

ČETVRTI KORAK
Prijem kompletne projektne dokumentacije vrši se na šalteru "Energetike" d.o.o. (važeći tehnički uslovi za priključenje). Projektna dokumentacija se prosleđuje Sektoru za razvoj, koja vrši reviziju iste. Ukoliko ne postoje zamerke na dokumentaciju, formira se dopis prema stranci, u kome se obaveštava da je dokumentacija prihvaćena i daju dalja uputstva o sprovođenju aktivnosti oko priključenja.

Zahtev za uvođenje cena toplotne energije po M²

Preuzmite zahtev u PDF-u

Cenovnik usluge grejanja

Cenovnik se primenjuje od početka grejne sezone 23/24 prema rešenju Gradskog veća Grada Kragujevca

Preuzmite cenovnik u PDF-u

Kategorije korisnika stanovništvo i društvene delatnosti obavezne su da utrošenu toplotnu energiju plaćaju u periodu od 12 meseci, a ostali korisnici u grejnoj sezoni (6 meseci).

Ukidanje naknade za priključak

Na inicijativu "Energetika" d.o.o., u novembru mesecu 2016. godine, usvaja se predlog o ukidanju naknade za priključak na daljinsko grejanje.

Gradsko veće, usvojivši predlog, donosi Odluku o ukidanju takse za priključak. Od dana usvajanja Odluke vlasnik ili investitor čiji se objekat priključuje na sistem daljinskog grejanja, nije više u obavezi da plati jednokratni novčani iznos.

Takođe, vlasnik ili investor u čijem se objektu povećava odobrena instalisana snaga, nije više u obavezi da plaća nakandu za priključak.

Podsećamo da je naknada za priključak iznosila 2.000,00 dinara po kW bez PDV-a.

Cilj ove Odluke je da našu uslugu učinimo još dostupnijom našim budućim korisnicima.

Preuzmite Odluku u PDF-u

Obrasci

Zahtev za priključenje na sistem grejanja
IZ.02.01.doc
Zahtev za tehnički prijem
IZ.02.05.doc
Zahtev za popravku sekundarne instalacije
IZ.09.22.doc
Zahtev za merenje temperature, kubature, promenu namene ili za isključenje
IZ.09.29.doc
Obrazac šalterske službe u koga korisnik upisuje reklamaciju
IZ.01.33.doc

Pitanja korisnika

Koliko košta izdavanje tehničkih uslova za priključenje objekta na sistem daljinskog grejanja?
Izdavanje tehničkih uslova je besplatno. Zahtev za izdavanje tehničkih uslova, koji se popunjava na šalteru gradske toplane u ul. Nikole Pašića 15, a na osnovu koga se izdaju tehnički uslovi, takođe je besplatan.

Koliki su troškovi priključenja objekta na sistem daljinskog grejanja?
Troškovi priključenja na distributivni sistem obuhvataju samo materijal potreban da se objekat priključi i uslovljeni su dužinom priključne trase, odnosno rastojanjem od mesta toplotne podstanice do mesta priključenja (npr. do najbliže priključne šahte) i poprečnim presekom priključne čelične cevi.

Da li je neophodno izvršiti tehnički prijem instalacije centralnog grejanja i koliko to košta?
Tehnički prijem izvedene instalacije grejanja u objektu sprovodi komisija za tehnički prijem i kao završni korak u procesu priključenju objekta na distributivni sistem predstavlja svojevrsnu kontrolu izvedenih radova na instalaciji grejanja, a radi obezbeđivanja kvalitetnog grejanja budućih potrošača. Izlazak komisije za tehnički prijem naplaćuje se u zavisnosti od veličine grejne površine koja se priključuje na naš distributivni sistem i koja je prikazana kroz projekat grejanja koji dolazi kod nas na reviziju.

Može li se na vaš sistem priključiti neki drugi vid grejanja sem radijatorskog?
Da. Osim radijatora, razmena toplote sa okolnim vazduhom može se vršiti i drugim oblicima centralnog grejanja (podno, zidno, plafonsko, kalorifersko,...), tako da se i drugi vidovi grejanja mogu priključiti na toplovodnu podstanicu koja distribuira grejni fluid.